بازدید سفیر انگلیس از دانشگاه آل البیت

      رئیس دانشگاه پروفسور هانی الضمور امروز در دفتر خود از بریژیت بریند سفیر انگلیس و هیئت همراهش پذیرایی کرد.

     بازدید سفیر انگلیس از دانشگاه به منظور آشنایی با تجربیات تحقیقاتی دانشگاه و پروژه های مشترک با انگلستان به ویژه پروژه های آب وهوا.

ادامه مطلب........