امضای یادداشت تفاهم دانشگاه آل البیت با اتحادیه دانشگاهیان و دانشمندان عرب برای تبادل تجربیات بین دو طرف

      رئیس دانشگاه آل البیت، دکتر هانی الضمور بر دغدغه ى این دانشگاه برای ارتقای سطح علمی، دانشی، فرهنگی و تمدنی و تولید دانش در جهت دستیابی به توسعه پایدار و دستیابی به تنوع دانش در فضای اعتدال و خدمت به جامعه وبه میراث ملت تاکید کرد.  الضمور در دیدار با هیئت اتحادیه دانشگاهیان و دانشمندان عرب و امضای یادداشت تفاهم با اتحادیه و با حضور دبیر جناب آقای احمد کامل، اشاره کرد که دانشگاه از اجرای هدفمند برنامه های آکادمیک و آموزشی، که به تبادل تخصص و دانش علمی و فنی برای پیشبرد واقعیت برنامه های آکادمیک و آموزشی در دانشگاه های اردن پشتبانی می کند.

     به نوبه خود، دبیرکل اتحادیه، آقای احمد کامل، تاکید کرد که اتحادیه به دنبال ارتقای جایگاه دانشگاهیان و دانشمندان عرب در داخل و خارج از جهان عرب، وتشویق روحیه همکاری بین آنها و برجسته کردن توانایی افراد ممتاز و خلاق در عرصه های علمی و دانشی در سطح کشور و جهان است. طی این تفاهم نامه دو طرف برای توسعه افق های همکاری های علمی، دانشی و آموزشی، تبادل تجربیات، روش های تدریس، طرح ها و فنون پیشبرد کار دانشگاهی و همکاری در برگزاری و برگزاری همایش های علمی و دوره های آموزشی موافقت کردند.